خودرو بر شیراز
در حال بارگزاری...

همه روزه و در همه ساعات فعال هستیم

نحوی تشخیص پاره شدن تسمه تایم 1399/09/23

نحوی تشخیص پاره شدن تسمه تایم

اگر در حین رانندگی خودروی ما ناگهان خاموش شد نشان از چیست ؟ آیا تسمه تایم پاره شده است ؟ 

دسته بندی ها